Skip to content

Algemene Voorwaarden Magazine

1. Algemeen. 
a. Het Kunstdocenten Magazine (hierna: Magazine) biedt beeldend kunstenaars die workshops, cursussen, masterclasses en dergelijke verzorgen (hierna: kunstdocenten), gelegenheid zich in een magazine met een hoge oplage aan een groot publiek te presenteren.
b. Kunstdocenten kunnen zich in het Magazine presenteren met ½ , 1 of 2 pagina’s.
c. De samenstelling en uitgave van het Magazine geschiedt onder verantwoordelijkheid van Allekunstdocenten (hierna: uitgever).
d. Kunstdocenten die zich in het Magazine willen presenteren, accepteren deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.
e. Ingeval een artikel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing wordt verklaard, zijn de andere artikelen wel van toepassing.

2. Aanmelden voor deelname.
a. Kunstdocenten melden zich voor een presentatie in het Magazine aan door het insturen van het aanmeldingsformulier dat opgenomen is op de website van Allekunstdocenten (www.allekunstdocenten.nl).
b. Het aantal kunstdocenten dat zich in het Magazine kan presenteren, is beperkt. De beperkingen staan exact aangegeven bij het aanmeldformulier.
c. De uitgever kan zonder opgave van redenen een aanmelding voor een presentatie weigeren.
d. Een kunstdocent die zich heeft aangemeld en wordt afgewezen, is geen kosten verschuldigd.

3. Afmelden voor deelname.
a. Afmelding voor deelname moet per e-mail of per gewone post gebeuren. Afmelding wordt altijd binnen enkele werkdagen door de uitgever bevestigd.
b. Afmelding is tot 10 werkdagen na aanmelding kosteloos.
c. Afmelding is van 10 werkdagen na aanmelding tot 2 april 2021 mogelijk tegen 50% van de kosten verbonden aan de presentatie.
d. Bij afmelding na 2 april 2021 zijn de volledige kosten verschuldigd.

4. De presentatie.
a. Om de kwaliteit van de presentaties te bewaken en daarmee voor een belangrijk deel de kwaliteit van het Magazine, moeten de foto’s aan kwaliteitseisen voldoen (zie verderop in dit artikel).
b. Om een harmonieuze opmaak te realiseren, wordt de opmaak van het Magazine bepaald en bewaakt door de vormgevers.
c. Elke presentatie in het Magazine heeft een min of meer gelijke samenstelling. Bij elke presentatie worden de naam van de kunstdocent en zijn of haar website vermeld. Ook toont elke presentatie ten minste een foto en heeft tenminste een tekstblok. De exacte onderdelen van de presentatie zijn afhankelijk van de omvang van de presentatie en worden bij het aanmeldingsformulier vermeld.
d. De foto’s voor de presentatie moeten met het aanmeldformulier gemaild worden, bij voorkeur met 300 dpi in jpeg, gif of tif. Als de gestuurde foto’s niet geschikt zijn voor druk, krijgt de kunstdocent daarvan bericht.
e. De kleuren worden voor druk omgezet naar CMYK waardoor er enig kleurverschil kan ontstaan.
f. De uitgever draagt zorg voor een harmonieuze opmaak van alle presentaties.
k. Alle presentaties worden na opmaak, voor druk, ter controle aan de kunstdocenten voorgelegd.
l. De uitgever bepaalt waar in het Magazine de presentaties worden geplaatst.
m. De door de kunstdocenten aangeleverde teksten kunnen door de uitgever worden aangepast, onder meer bij onjuist taalgebruik, bij taalfouten en wanneer de teksten onjuiste informatie bevatten.
n. Tijdige aanlevering van foto’s en teksten is noodzakelijk in verband met de tijd die het nakijken van de teksten en foto’s en opmaken van de pagina’s kost.
o. Als meer foto’s worden gemaild dan in de presentatie geplaatst kunnen worden, kiest de uitgever foto’s uit de gestuurde foto’s.
p. De foto’s moeten vrij van rechten zijn en zonder kosten en/ of vermelding van de fotograaf geplaatst kunnen worden.
q. Met het insturen van een of meer foto’s wordt toestemming verleend de foto of foto’s zonder vergoeding ook voor andere (publicitaire) doelstellingen ten behoeve van het Magazine te gebruiken, zoals op de website van het Magazine en in folders en advertenties van het Magazine.
r. Een kunstdocent wordt met één presentatie opgenomen. Als een kunstdocent zich met verschillende disciplines wil presenteren, kan dat door vermelding in het tekstblok.
s. De uitgever kan ten behoeve van het Magazine de namen van de kunstdocenten met een presentatie in het Magazine, op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Hierbij zijn onder meer vermelding op de websitepagina’s van het Magazine en in folders mogelijk. Deze vermeldingen zijn voor de kunstdocenten kosteloos.
t. Op de websitepagina’s van het Magazine worden in de loop van 2021 foto’s van kunstwerken van meerdere kunstdocenten getoond met korte aanduidingen van de kunstdocenten.

5. Privacy.
a. Alle voor het samenstellen en uitgeven van het Magazine benodigde gegevens worden door de uitgever vastgelegd en bewaard tot twee jaar na verschijning van het Magazine.
b. Vragen over de privacy kunnen per e-mail worden gesteld en zullen binnen de wettelijke termijn van een maand worden beantwoord (info@allekunstdocenten.nl).

6. Het Magazine.
a. Het Magazine verschijnt begin juni 2021. Ingeval deze verschijningsdatum niet wordt gehaald en het Magazine later in 2021 verschijnt, is de uitgever de kunstdocenten die zich hebben aangemeld voor een presentatie geen vergoeding verschuldigd. Ingeval het Magazine niet in 2021 verschijnt, zal de uitgever de door de kunstdocenten die zich voor een presentatie hebben aangemeld, gemaakte kosten, volledig terugbetalen.
b. Het Magazine is in eerste instantie bedoeld om kunstdocenten gelegenheid te bieden zich voor een groot publiek te presenteren. Mede door de naslagfunctie, zal het Magazine naar verwachting geraadpleegd en ingezien worden door de eigenaar en door meelezers.
c. In het Magazine is een register opgenomen waarin iedere in het Magazine opgenomen kunstdocent op alfabet is vermeld met een verwijzing naar de pagina(‘s) met zijn of haar presentatie.

7. Kosten.
a. Kunstdocenten zijn voor hun presentatie in het Magazine een bijdrage aan de kosten verschuldigd.
b. De bijdrage in de kosten is afhankelijk van het formaat van de presentatie en is op het aanmeldformulier vermeld.
c. Kunstdocenten die met een presentatie op allekunstdocenten.nl staan, krijgen korting op de bijdrage in de kosten van hun publicatie in het Magazine, ongeacht of gekozen is voor een presentatie met ½, 1 of 2 pagina’s.
d. Bij de bijdrage in de kosten van de presentatie zijn de opmaak van de presentatie en het ter controle voorleggen van de opgemaakte pagina(‘s) inbegrepen.
e. Ook een aantal Magazines is in de kosten van de presentatie inbegrepen. Het aantal is afhankelijk van de omvang van de presentatie en wordt op het aanmeldformulier aangegeven.
f. Alle kosten voor samenstelling, druk en distributie van het Magazine worden gedragen door de uitgever.
g. Alle kosten voor verkoop en promotie van het Magazine worden gedragen door de uitgever.
h. Ook de kosten voor het opstellen, het bouwen en het onderhouden van de websitepagina’s over het Magazine op Allekunstdocenten.nl worden door de uitgever gedragen.

8. Overige bepalingen.
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2020.
b. In deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen kunnen zonder nadere aankondiging door de uitgever aangepast worden.
c. Ingeval de Algemene Voorwaarden worden aangepast, geldt dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, die bij de aanmelding voor de presentatie van toepassing waren.
d. In onvoorziene gevallen zal door de uitgever naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. e. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de uitgever bepalend.
f. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.