Skip to content

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)betrekkingen tussen de First Art Group (hierna aangeduid als ‘FAG’), beheerder van de website allekunstdocenten.nl (hierna aangeduid als ‘website’) en kunstenaar die zijn of haar gegevens met betrekking tot door hem of haar verzorgde cursussen, workshops, masterclasses en dergelijke op de website wil vermelden of vermeld heeft (hierna aangeduid als ‘gebruiker’) met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de gebruiker tenzij de FAG met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.
b. Door gebruik te maken van de website gaat de gebruiker onvoorwaardelijk en volledig akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
c. Onder geen enkele voorwaarde kan de FAG aansprakelijk worden gesteld voor niet, niet volledig of onjuist geplaatste informatie. Evenmin kan de FAG aansprakelijk worden gesteld voor vermelde informatie, die door degene die de informatie heeft opgegeven niet naar de waarheid is opgegeven.

2. Inspanningsverplichting
a. De FAG zal zich beijveren om de website zo lang deze online is, te laten functioneren zoals bedoeld.
b. Gebruiker heeft geen recht op enige schadeloosstelling of schadevergoeding ingeval de website niet of niet zoals bedoeld, functioneert.

3. Gebruik van de website
a. Bij de op de website vermelde informatie wordt onderscheid gemaakt tussen kosteloos vermelde basisgegevens en extra informatie waarvoor een vergoeding verschuldigd is.
b. Aan het gebruik van de website zijn voor gebruikers, als zij de basisgegevens vermeld willen hebben en zij zich slechts in enkelvoud laten vermelden, geen kosten en geen verplichtingen verbonden.
c. De FAG zal ingeval een gebruiker zich meerdere malen laat vermelden, de vermeldingen meer dan een, verwijderen.
d. Als een gebruiker zich meerdere malen laat vermelden, is, ongeacht de termijn dat gebruiker zich meerdere malen laat vermelden of heeft laten vermelden, voor elke vermelding meer dan een, door de gebruiker € 49,- exclusief BTW verschuldigd.
e. Gebruikers van de website die misbruik van de website maken, bijvoorbeeld door opzettelijk informatie waarvoor de website niet bedoeld is op de website te plaatsen, waaronder verkeerde informatie, misleidende, beledigende of kwetsende informatie, kunnen vervolgd worden.
f. De FAG kan iemand zonder opgave van reden het gebruik van de website ontzeggen.
g. Als een gebruiker de over hem of haar op de website vermelde gegevens veranderd wil hebben, bijvoorbeeld bij verhuizing, of zijn of haar vermelde gegevens verwijderd wil hebben, kan dat aangegeven worden door een mail te sturen naar
info@allekunstdocenten.nl met als onderwerp ‘aanpassing vermelde gegevens’ respectievelijk ‘verwijdering vermelde gegevens’.
h. De website biedt op de pagina ‘Alle kunstdocenten’ de mogelijkheid om directe contacten te leggen met de vermelde kunstenaars. Deze mogelijkheid is bedoeld voor het leggen van een op een contacten en niet voor het overbrengen van generieke berichten naar meer dan zes kunstdocenten. Bij overtreding van dit artikel is Allekunstdocenten gerechtigd de partij die in overtreding is € 3,40 (excl. BTW) per verstuurd bericht, met een minimum van € 68,- (excl. BTW) in rekening brengen. Voor alle duidelijkheid volgen hier drie voorbeelden van overtreding van dit artikel.
– een museum stuurt een bericht als ‘bezoek onze nieuwe expositie’ naar een groot aantal vermelde kunstdocenten.
– een kunstbeurs stuurt een bericht als ‘schrijf je in voor deelname aan onze kunstbeurs’ naar dertig vermelde kunstdocenten.
– een kunstvereniging stuurt een bericht als ‘word lid van onze vereniging’ naar meer dan zes vermelde kunstdocenten.

4. Kosten
a. Basisgegevens worden voor de gebruikers kosteloos op de website vermeld. Onder basisgegevens vallen onder meer de persoonsnaam van de gebruiker en de discipline of disciplines waarin les wordt gegevens. Ook een link waarmee belangstellenden rechtstreeks contact kunnen opnemen met gebruiker wordt kosteloos opgenomen.
b. De basisgegevens kunnen tegen een vergoeding worden aangevuld met extra informatie: een foto en een tekstblok waarvoor de gebruiker zelf de tekst opgeeft. De FAG heeft het recht de tekst van het tekstblok aan te passen als dat de leesbaarheid verbetert of om andere reden.
c. De jaarlijkse vergoeding die verschuldigd is voor het plaatsen van de extra informatie staat op de website aangegeven.
d. De extra informatie is kosteloos voor leden van de NABK en door het International Institute for Artist Accreditation gecertificeerde gebruikers.

5. Privacy
a. De van toepassing zijnde privacy verklaring is vastgelegd op https://dekunstcollegas.nl/privacy.
b. Gebruikers geven de FAG toestemming tot opname van hun namen en e-mail adressen in het mailingbestand van de FAG.

6. Communicatie
a. Zonder dat gebruikers zich daardoor hoeven aan te melden, ontvangen zij, in de regel maandelijks, een nieuwsbrief over ontwikkelingen aangaande Allekunstdocenten.nl, hun werk als kunstdocent en andere zaken waarvan de FAG aanneemt dat ze interessant kunnen zijn voor de gebruikers. Als gebruikers geen prijs stellen op ontvangst van de nieuwsbrief, kunnen zij zich gemakkelijk voor ontvangst van de nieuwsbrief afmelden.
b. Contact over de website kan met de FAG gelegd worden via het emailadres info@allekunstdocenten.nl.
c. Van het eerste bericht dat bezoekers aan de website via de daarvoor bestemde button mailen met op de website vermelde kunstdocenten, krijgt Allekunstdocenten.nl ter kennisneming een kopie.
d. De FAG zal gebruikers per e-mail informeren over voor gebruikers relevant geachte producten en/ of diensten van organisaties waarmee de FAG afspraken maakt,
e. Gebruikers zullen per maand gemiddeld maximaal twee algemene e-mails van de FAG ontvangen.

7. Overig
a. De FAG mag foto’s en andere op de website geplaatste informatie zonder vergoeding publiceren en gebruiken voor promotie van de website.
b. De FAG mag deze Algemene Voorwaarden aanpassen als daartoe aanleiding wordt gezien.
c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 16 februari 2021 en vervangen alle voorgaande edities.
d. Als aanpassingen directe consequenties hebben voor gebruikers moet de FAG de gebruikers over de aanpassingen informeren en de gebruikers gelegenheid bieden het gebruik kosteloos te beëindigen.

8. Toepasselijk recht
a. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen waaromtrent geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda.